ມູນເດີມຂອງລາວ
Home Page

Traditions

Lao Proverbs

Literature

Buddhist Philosophy

Poems 

Love Poems

Writings


ຄວາມສໍາຄັນຂອງມູນເດີມ

ເນື່ອງຈາກວ່າມີຄົນລາວເຮົາຈໍານວນບໍ່ຫນ້ອຍທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກທີ່ເປັນທີ່ມາຂອງຕົນ ຂ້າພະເຈົ້າໃນນາມຄົນລາວຜູ້ນຶ່ງທີ່ພໍໄດ້ຮູ້ໄດ້ຮໍ່າຮຽນມາ ຈຶ່ງຂໍຖືໂອກາດນີ້ເກັບກໍາສະສົມສິ່ງທີ່ບັນພະບຸຣຸດຂອງລາວເຮົາໄດ້ຮັກສາ
ແລະຖ່າຍທອດມາຈົນເຖີງພວກເຮົາ

ຫວັງວ່າມູນເດີມທີ່ມາໃນຮູບຜຍາ ສຸພາສິດ ກາບກອນ ວັນນະຄະດີ ແລະຂໍ້ຂຽນຕ່າງໆຈະມີປໂຍດແກ່ທຸກໆທ່ານທີ່ໃຝ່ຮູ້ເຖີງກົກເຄົ້າ
ແລະຄວາມເປັນມາຂອງຕົນເອງ
ເພາະສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ ຖ້າວ່າເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າເຮົາແມ່ນໃຜ? ມາຈາກໃສ? ແລະມີດີຫຍັງແດ່? ເຫດໃດເຮົາຈຶ່ງຈະກ້າວໄປໄດ້ຢ່າງຄົນທີ່ມີກຽດສັກສີຜູ້ນຶ່ງ?

-ລາວເກົ່າ 


ຄັ້ງນຶ່ງໃນຄວາມຈໍາ
ຂໍໃຫ້ເຮົາໄດ້ເປັນດັ່ງສາຍຝົນ
ທີ່ໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມຊໍ່າແກ່ພຶກສາຊາດ

ຄັ້ງນຶ່ງໃນຄວາມຫວັງ
ຂໍໃຫ້ເຮົາໄດ້ເປັນດັ່ງສາຍທາງ
ທີ່ຜູ້ຄົນໄດ້ເດີນໄຕ່

ຄັ້ງນຶ່ງໃນຄວາມຫມຸ່ງຫມັ້ນ
ຂໍໃຫ້ເຮົາໄດ້ຮັກສາສັດຈະ
ທີ່ໃຫ້ໄວ້ແກ່ມວນຊົນ

ແລະຄັ້ງນຶ່ງຂອງຊີວິດ
ຂໍໃຫ້ເຮົາໄດ້ສລະເລືອດເນື້ອ
ເພື່ອຊົງໄວ້ຊຶ່ງສັດຈະທັມ


 

ລາວເກົ່າໃນອາດີດ
ຖ້າທ່ານມີຂໍ້ຄິດເຫັນໃດໆຢາກແຈ້ງໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຊາບ ຫລືຢາກປະກອບສ່ວນສົ່ງມູນເດີມຂອງທ່ານມາຮ່ວມລົງນໍາ
ກະຣຸນາຂຽນຫາຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ທີ່

lanxang@yahoo.com


29061
Links to my other websites:
I. Coming home
II. Lao Old Soul
III. Chao Anou
IV. Along the shores of the Mekong River...
V. ກະວີລາວ Lao Free Verse Style
VI. Poems website
VII. ກາບກອນລາວ Lao Poetry
VIII. Pictures of Muang Lao
IX. Satjadham Conference Pictures
X. ລາວຫລົງ The lost Lao in Burma
XI. Coming Home Video (New)
XI. Chao Anou Presentation Video (New)